תקנון ותנאי שימוש
כללי
1. אתר האינטרנט ואי איי ביוטי סטור להלן: "האתר")
מופעל על ידי בעלת האתר ואי איי ביוטי מספר
ח.פ 301288023 כתובת : הרצל 51 לוד
1.1. מייל בית העסק : [email protected]
1.2. האתר מספק שירות מקוון (On-line) ברשת
האינטרנט.
1.3. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון
ולתנאי השימוש המפורטים להלן. על כן, הלקוח מתבקש
לקרוא תנאים אלו במלואם, שכן הם חלים על כלל
משתמשי האתר (להלן" "הלקוח") ועל כל הזמנה
שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר, ומהווים
הסכם בין המשתמש לבין החברה.
1.4. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל
האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך. התקנון
מנוסח כך מטעמי נוחות בלבד.
1.5. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות
תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש.
כן החברה רשאית להוסיף או לגרוע מתנאים אלו. כל
שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה
מחודשת לתנאים ושינויים אלה. מומלץ לעיין בתנאי
השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר ולהתעדכן בשינויים
שחלו.
1.6. החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך
עדכונים ושדרוגים. בנוסף, החברה רשאית לשנות מעת
לעת את תוכן האתר, ומובנת שלו, היקפו זמינותו השירותים והתכנים המוצעים בו וכן את שכות הפעילות שלו.
1.7. ייתכן שוני בשימוש באתר בין מחשב נייח ו/או נייד,
לבין שימוש מטלפון נייד או טאבלט.
1.8. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות
האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשימוש
באתר לא יופרע כתוצאה מתקלות בחומרה, בתוכנה,
בקווי התקשורת או רשת האינטרנט. החברה אינה
אחראית לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט
הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או
לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה
אחרת.
1.9. החברה אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים
באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר
מובילים לאתרים אחרים.
1.10. בכל מקרה בו משתמש האתר ימצא שגיאה/ ליקוי
או כל טעות אחרת, יפנה לחברה וזו תפעל על מנת
לתקנה, במידה ותמצא לנכון.
1.11. החברה מתחייבת שלא להעביר פרטים אישיים של
לקוחותיה לגורם חיצוני.
1.12. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות
בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
1.13. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין אותו והוא
מוסכם עליו.
קניין רוחני
2. האתר, לרבות התוכן, המידע וסימני המסחר
המפורסמים בו, הינו רכושה הבלעדי של ואי איי ביוטי .
כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות
זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה.
משתמשי האתר אינם רשאים להעתיק, להפיץ או לאחסן
את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע,
בכל צורה שהיא ולא הסכמות החברה, מראש ובכתב.
הסכם זה מעניק למשתמשי האתר הרשאה להשתמש
באתר ובשירותיו בלבד.
2.1. ידוע למשתמש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם,
לרבות זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות
עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה,
הקיימת ו/או שתפותח ו/או תוכן על-ידי או בעבור ואי איי ביוטי
במסגרת ו/או בקשר עם האתר ושירותי
החברה, תהיינה בבעלות הייחודית והמלאה של החברה
ו/או מי מטעמה.
2.2. מידע או תצוגה המופיעים באתר- כולל סרטונים
המקושרים ליוטיוב (YouTube), גרפיקה, עיצוב, הצגה
מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (Logo) כולל טקסט,
איורים, צליל, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים
ותמונות- הינם רכושה הבלעדי של ואי איי ביוטי
ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים, ומוגנים
עייי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל,
וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות
שמורות ואי איי ביוטי/או לצדדים שלישיים
בהתאמה.
הגבלת אחריות
3. האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על
פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. בכפוף
לכל דין, האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה
עלות המוצר ללקוח בלבד.
3.1. כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין
לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות
לאפקטיביות המוצר. החברה לא תהא אחראית לנזק,
ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
3.2. יובהר כי כל שימוש בחומרי הבהרה/ חמצון
למיניהם הינם לשימוש מקצועי בלבד. כל שימוש שאינו
מקצועי- הינו באחריות הלקוח בלבד.
3.3. התכנים והשירותים המצויים באתר, ניתנים לשימוש
המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן
להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש.
3.4. החברה ועובדיה לא יהיו אחראים לנזק, פגיעה,
הפסד, הוצאה או תשלום, שייגרמו עקב נסיבות מעבר
לשליטתם כגון- כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה,
הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או
מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים
ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או
ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.
3.5. המשתמש יפצה את החברה בגין כל נזק, פגיעה,
הפסד, הוצאה או תשלום שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט
עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו או
הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה,
דרישה, תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי
שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי
אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה
מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים,
עקיפים, תוצאתיים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה
במוניטין, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ורווחים. אין
בפיצוי זה בכדי לגרוע מהסעדים שיהיו לחברה על פי כל
דין.
3.6. המשתמש יפצה את החברה בגין כל תביעה ו/או
דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל
איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר
כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר
איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה
מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות, תכנים
ומידע אשר עלולים למנוע מאחרום אם השימוש באתר,
ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר,
תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר,
לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת
הפרטיות ופטנט. כן תכנים ומידע העלולים לחבל
במערכות מחשב, תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל
סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של
החברה. תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר
לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו
אחריות משפטית.
3.7. המשתמש באתר ושירותיו, הינו האחראי הבלעדי
לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות
וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים
שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו
מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי
האתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל
שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים,
גס, טורדני וכדומה. בנוסף, משתמש האתר מתחייב
שלא להשתמש בשירותי האתר או בתוכנו למטרות
מסחריות, אלא לאחר קבלת הרשאה מראש ובכתב על
ידי החברה.
הפסקת שימוש
4. ואי איי ביוטי תהא רשאית לסרב להעניק שירות
וכן לחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק
מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, חסימת שם
משתמש בדואר אלקטרוני, אי-פרסום טוקבקים וכדומה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. כל
זאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאי
הסכם זה או ינהג בצורה בלתי הולמת. היה ומשתמש
יפר תנאי שימוש אלה, תהא החברה רשאית לחשוף את
הפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי/
משטרתי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את החברה ו/או
מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו
לה עהב הסבת תנאי שימוש אלה.
תנאי שימוש באתר
5.ואי איי ביוטי רשאית למנוע ממשתמש את
האפשרות לבצע רכישה באתר באופן זמני או לצמיתות,
וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה
או נימוק על כך מראש.
5.1. משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא
בטענה ו/או תביעה כלפי החברה.
5.2. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי
הוראות תנאי שימוש אלה.
5.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או
מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של
כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים
לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה
ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי
המכירה או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה. כן
החברה רשאית לבטל רכישה במקרה שנעשתה פעולה
בניגוד לתנאי שימוש אלו, בכל התנהגות בלתי הולמת אן
אלימה מצד הלקוח.
5.4. תנאי שימוש אלו בלבד, הם שיחייבו את החברה
כלפי המשתמשים באתר. במקרה כזה, לא תהא ללקוח
או מי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין
ביטול ההזמנה.
5.5. לקוח שאישר קבלת פרסומים מהחברה ושאינו
מעוניין להמשיך לקבלם, תחול עליו האחריות להסיר
עצמו מרשימת התפוצה. במידה והלקוח לא עשה כן, לא
תהא לו טענה או תביעה כנגד החברה בעניין המשך
קבלת הפרסומים. ההסרה תתבצע באמצעות לחיצה על
כפתור 'הסרה מרשימת תפוצה' בגוף הפרסום או
בשליחת הודעת הסרה ייעודית למספר הטלפון שמצוין
בדיוור. להבדיל מפרסומים, הסרה מרשימת התפוצה
לא תסיר את פרסי ה/ קו מקבת מיילים
הנוגעים להזמנה שביצע וכהמשך לכך- פרטי הזמנה,
חוות דעת על מוצר לאחר רכישתו וכו'. במידה והלקוח
מעוניין בהסרה ממיילים הקשורים להזמנתן- יפנה
לשירות הלקוחות ואלו ידאגו להסירו.
5.6. החברה שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה
מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או
שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
באם מתגלה למשתמש תקלה באתר, ניתן לפנות למייל
[email protected] והתקלה תטופל בהקדם
באם החברה תראה צורך בכך.
המוצרים המוצעים למכירה
6. באתר מוצג מגוון רחב של מותגי הטיפוח המובילים
בארץ ובעולם.
6.1. בדף התצוגה של כל מוצר באתר, מופיעים פרטי
ונתוני המוצר. החברה עושה מאמצים רבים לספק תיאור
ומידע עדכני ומקיף על המוצרים. לעיתים אף מופיע
קישור ("לינק") למידע באתרים אחרים. החברה לא
תישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע
המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא
תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול
להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע
המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות
הקישור.
6.2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד
וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל
מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים
וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.
ביצוע הזמנה
7. הלקוח מסכים כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד
ההזמנה נעשית בהסכמתו ולפי רצונו. הזנת הפרטים
כאמור מעידה על הסכמתו. פרטים אלו יישמרו במערכת
האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי שכן מדובר באתר
מאובטח). מובהר כי הלקוח אינו חייב למסור את המידע,
אולם לקוח שלא ימסור את הפרטים המבוקשים
במלואם, לא יוכל לבצע הזמנה באתר החברה.
7.1. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוח הודעה
ראשונית המכילה את פרטי ההזמנה. לתשומת לב
הלקוח: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי
מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד
שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
7.2. לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע
הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך
אספקת המוצרים שהוזמנו. זאת בתנאי שפרטי ההזמנה
נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש, ובלבד
שהמוצר זמין במלאי.
7.3. ייתכן כי לשם השלמת תהליך הרכישה באתר,
הלקוח יידרש לאמת זהותו על ידי קוד שיישלח בהודעת
SMS או במייל.
7.4. במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה,
תישלח ללקוח הודעה על כך, וההזמנה תיחשב כבטלה.
החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא
תהא ללקוח ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד
החברה בגין הביטול האמור.
7.5. במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח
ללקוח הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן
בהזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהוזן.
7.6. ככל והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי, החברה שומרת
לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי
ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח
יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין
לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה.
אולם אם הלקחד סירב להצעה החלופית – תימחק
יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין
לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה.
אולם אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק
ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס
האשראי בגין מוצר זה, ו/או שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא
בהתאמה. הזיכוי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום.
מיד לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא
בעניין לדואר האלקטרוני.
שיבושים בהזמנה
8. על מנת שהחברה תספק ללקוח את הזמנתו,
ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר,
כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. יתכנו סיבות
שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת
ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל
שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או
הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול
שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות,
בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא
החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב
בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
8.1. ככל שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי
שגויים, החברה לא תוכל להבטיח קבלת החבילה.
במקרה בו החבילה שהוזמנה תשוב לחברה בעקבות
שגיאה זו, הלקוח יחוייב בתשלום בגין דמי טיפול
ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים תקינים ועדכניים.
8.2. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה
עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז –
1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל
ו/או לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה, במידה ויימצא כי
בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או
שלא יינתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא
אומתו נתונים כראוי מול חברת האשראי. החברה תהא
רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה . למבצע העסקה ללקוח או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין.
.
אמצעי התשלום
9. ביצוע רכישה באתר החברה, רשאי לערוך כל
משתמש אשר מלאו לו 18 שנים, שברשותו דואר
אלקטרוני וכרטיס אשראי או חשבון פייפאל (PAYPAL).
9.1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי
תקף או חשבון PAYPAL, הניתן לסליקה על ידי אחת
מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל
כדין. כמו כן, ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון בנק
המתנהל על ידי ואי איי ביוטי לשם כך יש ליצור
קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרן
086190180/0549793565
9.2. בנוסף, ביצוע רכישה באתר, לרבות מסירת פרטי
כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם
באמצעות טלפון שירות הלקוחות שמספרו -086190180/0549793565
9.3. התשלום באתר ואי איי ביוטי סטור הינו תשלום
מאובטח שכן פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.
אספקה
10. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע עד 3 ימי
עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה
הינה בימים א'- ה', ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג
ומועדים. בנוסף, יום ההזמנה לא ייחשב לצורך מניין ימי
העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר
השעה 12:00. יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב
יכולתה להקדים את מועד האספקה.
10.1. האספקה תתבצע בהתאם לזמני ואזורי החלוקה
של חברת השליחויות ובכפוף אליה.
10.2. אספקת המוצרים יבוצעו באמצעות חברת
שליחויות חיצונית אשר החברה בחרה את שירותיה.
החברה תהא רשאית להחליף חברת שליחויות על פי
שיקול דעתה ומבלי צורך בהודעה מוקדמת לקהל
הלקוחות.
10.3. החברה לא תהא אחראית לעיכובים בקבלת
המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות
עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתיאום
הגעה.
מדיניות ביטול הזמנה
11. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת
הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
11.1. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לחברה על ידי
הלקוח תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית-
לפי המאוחר מביניהם.
11.2. הודעת ביטול תימסר לחברה באחת הדרכים
הבאות: בטלפון (0549793565), במייל
[email protected] בהודעת הביטול יש לציין שם+ שם משפחה של
הלקוח, מספר טלפון ומספר הזמנה/ חשבונית.
11.3. במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה, החברה
רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או
100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
11.4. בנוסף, על הצרכן להחזיר את המוצר לחברה
במקום מושבה. במידה ואין ביכולתו לעשות כן, החברה
תוציא שליח מטעמה לאיסוף החבילה, והזיכוי יבוצע
בקיזוז עלות המשלוח בסך 50 ש"ח.
11.5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם/ אי התאמה,
החברה תשיב ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור
המוצר.
11.6. החברה תבצע זיכוי כספי תוך 14 ימים מקבלת
הודעת הביטול. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע
התשלום. לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח
אסמכתא לדואר האלקטרוני.
11.7. המוצרים יוחזרו ככל הניתן, באריזתם המקורית.
11.8. בהתאם לחוק, לחברה הזכות לתבוע את הצרכן
בשל ירידה בערך המוצר.
מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים
12. לקוח המעוניין בהחזרת/ החלפת מוצרים שהוזמנו,
ימסור הודעה לעסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה
או החשבונית- לפי המאוחר מביניהם.
12.1. הודעה כאמור תימסר לחברה באחת הדרכים
הבאות: בטלפון (086190180/0549793565), במייל
([email protected]
12.2. במידה ולקוח קיבל מוצר פגום או שסופק לו מוצר
שגוי, החברה תספק לו מוצר חדש ותאסוף ממנו את
המוצר השגוי/ הפגום. לחילופין, החברה תאסוף מהלקוח
את המוצר ותבצע החזר כספי כנגד המוצר- אם אינו
זמין במלאי.
12.3. זיכוי כאמור יבוצע בתוך 14 ימים מקבלת הודעת
הלקוח. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע התשלום.
לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא
לדואר האלקטרוני.
12.4. באם הטעות מקורה בלקוח בעת ביצוע
ההזמנה ובעקבות כך קיבל מוצר שגוי, הלקוח יישא
בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. דמי
המשלוח יעמדו על סך 50 ש"ח.
12.5. בנוסף, ייתכן פער בין עלות המוצר המקורי
שנרכש, לבין המוצר אותו הלקוח מעוניין להחליף.

שנרכש, לבין המוצר אותו הלקוח מעוניין להחליף.
במידה ומחיר המוצר החדש יקר יותר- הלקוח יישא
בהפרש. במידה ומחיר המוצר החדש זול יותר- החברה
תזכה עבור ההפרש.
12.6. ניתן לבצע החזרה/ החלפת מוצרים כאשר לא
נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית.
12.7. החברה רשאית לדרוש הוכחה כגון צילום המוצר
בכדי להיווכח שאכן לא נעשה במוצר שימוש.
מדיניות מבצעים
13. מוצר שמוצג באתר החברה במחיר מבצע, יסופק
במחיר זה בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ביצוע
ההזמנה ובכפוף לזמינותו במלאי. אזל המוצר מהמלאי
בעת המבצע, וחזר למלאי לאחר סיומו של המבצע-
מחירו ישוב למחיר שהיה בטרם המבצע.
13.1. לא ניתן לממש כפל קופונים במידה וקיימים מספר
קופונים פעילים בו זמנית. הלקוח יבחר במעמד הרכישה
את הקופון אותו מעוניין לממש.
13.2. מובהר כי החברה רשאית להגביל את כמות
המימושים לכל קוד קופון.
13.3. החברה רשאית לבטל כפל מבצעים במידה ואלו
קיימים.
מידע רפואי
14. באתר עשוי להתפרסם מידע רפואי אודות
תכשירים. יובהר כי כל המידע המתפרסם בעניין זה, הינו
מידע כללי בלבד, ואינו מהווה עצה רפואית. חובת
הלקוח להיוועץ ברופא ו/או בבעל מקצוע מתאים לפני
תחילת שימוש בתכשיר כלשהו אשר עלול להשפיע
בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, מצבו הנפשי או
מראהו של הלקוח. לאור האמור לעיל, לא תהיה ללקוח
ו/או מי מטעמו טענה ו/או תביעה בעניין זה.
14.1. באתר מפורסם מידע על כלל המוצרים המוצגים
בו. את המידע הנ"ל, החברה מקבלת מהיבואנים
ומהספקים המורשים ועל כן המידע הינו על אחריותם
בלבד.
הסרה מרשימת דיוור
15. ואי איי ביוטי מזמינה אותך להצטרף לרשימת
הדיוור שלנו על מנת לקבל ניוזלטרים המכילים תוכן
כללי, פרסומי ומבצעים.
15.1. לקוח שאישר קבלת דיוור מהחברה ושאינו מעוניין
להמשיך לקבלו, תחול עליו האחריות להסיר עצמו
מרשימת התפוצה. ההסרה מתבצעת בקלות על ידי
לחיצה על כפתור 'הסרה' המופיע בתחתית כל ניוזלטר/
פרסום שנשלח ללקוח. במידה והלקוח לא עשה כן, לא
תהא לו טענה או תביעה כנגד החברה בעניין המשך
קבלת הפרסומים.